Outlook Outlook
Show password
รหัสผ่านจะมีอายุ 180 วัน หลังจากนั้นระบบจะบังคับให้เปลี่ยนโดยอัตโนมัติ
รหัสผ่านจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักษรตัวเล็ก/ตัวใหญ่/ตัวเลข/อักขระพิเศษและห้ามมีชื่อหรือนามสกุลอยู่ใน Password
คู่มือการใช้ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ทอ. ใหม่
ดาวน์โหลดรูปแบบข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำเข้าข้อมูลสมัคร
กรณีลืมรหัสผ่าน และคำถาม-คำตอบ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบฯ 1155 กด 1 หรือ 2-6460, 2-5839, 2-5842, 2-5861 (ต่างจังหวัดผ่านเบอร์กลาง 02-5346000 แล้วกดเบอร์ข้างต้น )
นอกเวลาราชการ รับแจ้งปัญหาทางอีเมล์ โดยส่งมาที่ support@rtaf.mi.th
กรณีทำการแทน กรุณาส่งสำเนาบัตรของผู้ที่ให้ทำการแทน พร้อมทั้งเซ็นสำเนาและขีดคร่อม ยินยอมให้เปลี่ยนรหัสเข้าอีเมล์แทนเท่านั้น.
กรณีพบปัญหาเกี่ยวกับการเปิดสลิปเงินเดือน กรุณาติดต่อ กองการเงิน กง.ทอ. โทร 02-5341682, 02-5341683, 02-5341684 หรือ 02-5341659, 02-534-1766 แผนกกรรมวิธีข้อมูล กวก.กง.ทอ.
กรณีพบปัญหาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ patchasinee@rtaf.mi.th และ infoma@rtaf.mi.th
กรณีพบปัญหาการใช้งานอินเตอร์เน็ตและเครือข่าย ทอ. กรุณาติดต่อ กองสื่อสารข้อมูล ศคพ.สอ.ทอ. 2-3499 , 2-4979

ดูแลและบริหารจัดการ โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

"เงื่อนไขการให้บริการ"
eXTReMe Tracker